Điều khoản sử dụng

Trang web maytinhonlinecasino.top cung cấp dịch vụ và nội dung thông qua trang web này (sau đây gọi là 'Dịch vụ') và Điều khoản sử dụng này (sau đây gọi là 'Điều khoản') điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ bởi người dùng (sau đây gọi là 'Người dùng').

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Người dùng đồng ý tuân thủ các Điều khoản dưới đây. Nếu Người dùng không đồng ý với các Điều khoản, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Dịch vụ và nội dung trên trang web này thuộc về maytinhonlinecasino.top hoặc các bên sở hữu quyền sở hữu trí tuệ tương ứng. Người dùng không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào thuộc về Dịch vụ mà không có sự cho phép bằng văn bản từ maytinhonlinecasino.top.

2. Nội dung và dịch vụ của bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến nội dung hoặc dịch vụ của các bên thứ ba. maytinhonlinecasino.top không kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về nội dung hoặc dịch vụ của các bên thứ ba, và không chứng nhận hay đảm bảo tính chính xác, đáng tin cậy hoặc hợp pháp của nội dung hoặc dịch vụ đó. Người dùng chịu trách nhiệm và cần thận trọng khi truy cập vào các bên thứ ba qua liên kết trên trang web này.

3. Quyền hạn sử dụng

maytinhonlinecasino.top cấp cho Người dùng quyền sử dụng và truy cập vào Dịch vụ theo các Điều khoản và cho phép Người dùng tiếp cận nội dung trang web có sẵn với mục đích cá nhân, phi thương mại. Người dùng không được sao chép, phân phối hoặc sử dụng nội dung trang web để mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản từ maytinhonlinecasino.top.